برنج کهنه در گذشته همان برنج تازه بوده است! برنج تازه دارای مقداری آب است که در طی زمان با خشکاندن و ماندن در انبار تبخیر می‌گردد. کهنه شدن برنج فرآیند پیچیده‌ای شامل تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن است.

0

بالا

X